Ekologiczny warsztat

Wyobraźmy sobie typowy polski serwis i jego właściciela, powiedzmy, sympatycznego Pana Józka. W większości serwisów samochodowych w Polsce, kwestie związane z ekologią, traktowane są nieco „po macoszemu” (u Józka jest w tym względzie nie inaczej).
Zazwyczaj właściciel czy manager serwisu, nie zaprząta sobie szczególnie głowy obowiązkami związanymi z ochroną środowiska, bo i kto by o tym pamiętał ? Oczywiście, do czasu. Zazwyczaj czas ten następuje w dniu, gdy w drzwiach serwisu pojawia się uśmiechnięty Pan lub czarująca Pani, która/-y bynajmniej nie przybywa na przyjacielską pogawędkę.
 
Samo stwierdzenie, „Kontrola organów ochrony środowiska”, też nie zrobi na Panu Józku żadnego wrażenia, jednakże wraz z upływem czasu i postępami kontroli, najbardziej prawdopodobny scenariusz to: uśmiechnięty Pan smutnieje lub czarująca Pani pokazuje pazurki...
 
... Pan Józek zaś załamuje ręce nad nałożoną nań karą, mogącą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych !!!
 
„Ignorantia iuris Nocet”
 
czyli nieznajomość prawa szkodzi, a już na pewno w żadnym wypadku, nie zwalnia z ponoszenia konsekwencji. Czy kiedykolwiek ktoś informował Państwa ile może stracić Wasza firma, jeśli nie będziecie przestrzegać obowiązków związanych z ochroną środowiska? Zapewne nie, tymczasem w przypadku kontroli organów ochrony środowiska w warsztacie, konsekwencją może być konieczność zapłaty nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych z tytułu nałożonych kar za nieuregulowanie strony formalno-prawnej w zakładzie. „Jak zatem mam uniknąć wysokich kar ?”, zapyta zapewne Pan Józek. Aby odpowiedzieć na to dość trudne pytanie, na początek prezentujemy zakres podstawowych obowiązków, jakie ciążą na każdym warsztacie samochodowym, niezależnie czy w zakres jego działalności wchodzi wyłącznie mechanika pojazdowa czy może posiada również lakiernię lub blacharnię.
 
Zgodnie z Ustawą o odpadach oraz Ustawą Prawo Ochrony środowiska 30 dni przed rozpoczęciem działalności warsztat musi uzyskać stosowne pozwolenie/wpis do rejestru w tym:
 
1. Gospodarka odpadami
 
 • informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania (do 0,1 Mg kg/rok odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne)
 • decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (0,1-1 Mg odpadów niebezpiecznych)
 • decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami (działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu budynku, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw, a także przetwarzania odpadów zaw. azbest w urządzeniach przewoźnych)
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów (powyżej 1 Mg/rok odpadów niebezpiecznych lub 5.000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne)
 
2. Gospodarka wodnościekowa
 
 • pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków np. ścieki deszczowe z parkingów
 • pozwolenie wodnoprawne na pobór wód z własnych studni
3. Ochrona powietrza atmosferycznego
 
 • pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dotyczy to m.in. lakierni, spawalni, blacharni
 • zgłoszenie instalacji, nie wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dotyczy to m.in. lakierni, spawalni, blachami
4. Sprzedaż baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych w jednostkach handlowych (sklepach), co może dotyczyć w szczególności obiektów o charakterze sklepo-warsztatowym
 
 • wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na zbieranie, transport odpadów
To nie wszystko!
 
Po uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń, każdy wytwarzany odpad musi być odpowiednio magazynowany. Odpowiednio, czyli w pojemnikach wykonanych z materiałuodpornego na działanie określonego odpadu, które powinny być umieszczone we właściwych pomieszczeniach. Powyższe informacje będą określone w uzyskanej decyzji.
 
Na tym nie koniec!
Poza odpowiednim maga-zynowaniem, firma zobowiązana jest do pro-wadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów z zastosowaniem :
 
 • karty przekazania odpadu (po każdym odbiorze lub zamiennie dla jednego odbiorcy takiego samego odpadu, można sporządzić miesięczną kartę przekazania odpadu)
 • karty ewidencji odpadu (miesięczna ewidencja odpadów)
 • zbiorczego zestawienia danych (składane raz w roku do właściwego Urzędu Marszałkowskiego)
Nie mniej ważny dla warsztatu jest obowiązek, aby odpad oddawać zawsze tylko i wyłącznie uprawnionej firmie !
 
W praktyce oznacza to, że oddając wytworzony odpad specjalistycznej firmie musimy poprosić o aktualnądecyzję na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. Posiadacz odpadów (w naszym przypadku - warsztat Pana Józka), który przekaże odpady nieuprawnionej firmie naraża się na karę w wysokości 10.000 zł. Samo podbicie karty przekazania odpadu przez firmę odbierającą określony odpad nie jest jednoznaczne z przeniesieniem obowiązku zagospodarowania odpadu, każdorazowo musi to być firma do tego uprawniona !!!
 
Jakby tego było mało ...
 
RecyklingPoza wspomnianymi wcześniej pozwoleniami oraz prowadzeniem ewidencji odpadów warsztat musi również rozliczać opłaty za korzystanie ze środowiska. W przypadku posiadania przez firmę własnej floty samochodowej, ogrzewania zakładu paliwem stałym lub gazowym lub wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (lakiernia, blacharnia) nie obędzie się bez złożenia za każde półrocze stosownego sprawozdania oraz ewentualnych opłat za korzystanie ze środowiska.Ważnym aspektem i niestety bardzo często przez warsztaty pomijanym, jest sprzedaż akumulatorów kwasowo-ołowiowych samochodowych klientom („Ależ ja sprzedaję ze 40 akumulatorów przez całą zimę. To tyle, co nic”, żachnął się Pan Józek). W przypadku prowadzenia takiej sprzedaży, niezbędne jest niestety uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie i transport odpadów. Jeżeli klient, w którego samochodzie dokonujemy wymiany, nie ma ze sobą „starego akumulatora”, przedsiębiorca posiadający ww. wpis, zobowiązany jest przez prawo do pobierania opłaty depozytowej w wysokości 30 zł za każdą sztukę akumulatora, co gorsza, korzystając przy tym z określonego odrębnymi przepisami wzoru dokumentu potwierdzającego przyjęcie opłaty depozytowej. Jakby tego wszystkiego było mało, po zakończonym roku należy przedłożyć do właściwego Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie dotyczące wielkości pobranej i nieodebranej wysokości opłaty depozytowej.
 
Nie ma lekko...
 
... polski przedsiębiorca, w tym „Pan Józek”, prowadzący swój niewielki warsztat. Jak wynika z powyższego tekstu, obowiązków nałożonych przez ustawodawcę na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie napraw pojazdów jest bez liku, także tych z zakresu ochrony środowiska. Konieczność cyklicznego odnawiania pozwoleń, prowadzenia ewidencji czy nieustannie zmieniające się przepisy, czasem mogą przerastać właściciela warsztatu, nie tylko jednego „Pana Józka” - nieboraka. Tak jak „Pan Józek” ciężar walki z Urzędem Skarbowym powierza co miesiąc wykwalifikowanej księgowej, tak coraz częściej zamiast śnić złe sny o uśmiechniętym kontrolerze z „ochrony środowiska”, chciałby przerzucić ciężar tego złego snu na barki jakiejś profesjonalnej firmy konsultingowej.
 
Dbając o spokojny sen „Pana Józka”, a przede wszystkim, o dobro Państwa, wszystkich naszych Klientów (i wiernych czytelników naszego czasopisma), miło nam poinformować, iż podjęliśmy współpracę z firmą ABFALEKO - profesjonalnym doradcą z zakresu ochrony środowiska, której szeroka oferta usług, pozwoli na rozwiązanie wszelkich Państwa problemów z zakresu, jakiego dotyka niniejszy artykuł.
 
Wszystkich Państwa, zainteresowanych skorzystaniem z usług firmy ABFALEKO, zapraszamy do kontaktu poprzez Dział Współpracy z Warsztatami Inter-Team Sp. z o.o. lub poprzez Państwa Opiekunów Handlowych.
 
Dział Współpracy z Warsztatami
Telefon: 22 506 06 33 lub 34