Zimowa Kontrola Auta z upominkiem w warsztatach O.K. Serwis

 REGULAMIN PROMOCJI

„Zimowa Kontrola Auta z upominkiem w warsztatach O.K. Serwis”

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: „Regulaminem”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Letnia kontrola auta z upominkiem w warsztatach O.K. Serwis” (dalej zwana: „Promocją”).
 2. Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Inter-Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230), ul. Daniszewska 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 139224, posiadająca numer NIP 524-03-01- 927 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Promocja odbywa się w okresie: 01.11.2023-29.02.2024 (dalej „Czas trwania Promocji”).
 4. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w warsztatach zrzeszonych w sieci O. K. Serwis.
 5. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna.
 6. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Warsztatów, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

 

 • 2. CHARAKTER PRAWNY PROMOCJI
 1. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy w szczególności od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540).

 

 • 3. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest skorzystanie z usługi kontroli stanu technicznego samochodu w jednym z warsztatów O.K. Serwis oraz
 2. Dokonanie rezerwacji terminu wykonania ww. usługi poprzez kontakt z Infolinią O.K. Serwis pod nr telefonu 22 100 47 44 lub poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacji na stronie internetowej www.okserwis.pl/online-booking
 3. W ramach usługi kontroli stanu technicznego samochodu, zostaną sprawdzone następujące elementy pojazdu Uczestnika, w zakresie zgodnym z Kartą kontroli pojazdu, która jest załącznikiem do niniejszego regulaminu:
 4. a) Oświetlenie
 5. b) Wycieraczki szyb
 6. c) Opony
 7. d) Akumulator
 8. e) Płyn chłodniczy
 9. f) Płyn hamulcowy
 10. g) Układ hamulcowy
 11. h) Zawieszenie
 12. i) Układ wydechowy
 13. j) Nawiewy
 14. k) Wyposażenie obowiązkowe

 

 • 4. NAGRODY
 1. Nagrodami w Promocji są gadżety o wartości jednostkowej od 15 do 25 zł (słownie: piętnaście złotych) brutto (dalej zwane łącznie „Nagrodami” lub „Nagrodą” każda z osobna).
 2. Do odbioru Nagrody uprawnia Uczestnika skorzystanie z usługi Zimowej Kontroli w Warsztacie, w którym została dokonana rezerwacja w Czasie trwania Promocji.
 3. Wydanie Nagrody nastąpi w Warsztacie, w którym Uczestnik skorzystał usługi Zimowej Kontroli, bezpośrednio po jej wykonaniu.
 4. Każdy uczestnik Promocji może odebrać tylko jedną Nagrodę.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na towary lub usługi, ani ekwiwalent pieniężny.

 

 • 5. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Promocji, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Czasu trwania Promocji.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tematem wiadomości “Pytanie o promocję: Letnia kontrola auta z upominkiem w warsztatach O.K. Serwis”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty ich doręczenia do Organizatora.
 5. Decyzja organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

 

 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie www.okserwis.pl.
 4. Wszelkie materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez cały okres trwania Promocji w siedzibie Organizatora, w warsztacie O.K. Serwis biorącym udział w Promocji oraz na stronie internetowej www.okserwis.pl.

 

Lista załączników :

 1. Załącznik nr 1 – Karta kontroli pojazdu